Second opinion

Second opinion door bedrijfsarts

Met ingang van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht op een second opinion. Dit is het recht van een werknemer om een andere bedrijfsarts te raadplegen als hij twijfelt over het advies van de bedrijfsarts.

Een second opinion is het advies van een andere bedrijfsarts dan de eigen bedrijfsarts in het kader van:

  • verzuimbegeleiding;
  • een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO;)
  • consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid.

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Bedrijfsartsen moeten meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Het aanvragen van een second opinion

Het aanvragen van een second opinion kan alleen door de werknemer worden gedaan, en is altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts.

In het basiscontract tussen de werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. De second opinion bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een ander bedrijf of andere arbodienst dan waar de eerste bedrijfsarts werkt. Indien in het basiscontract meerdere opties voor second opinion bedrijfsartsen zijn vastgelegd, kan de werknemer hier zelf een keuze in maken (www.arboportaal.nl).

Werkwijze bij een second opinion

De second opinion arts moet een eigen advies geven, en geen reactie geven op het advies van de eerste bedrijfsarts. Dit advies wordt met de werknemer besproken en met zijn toestemming doorgestuurd naar de behandelend bedrijfsarts. Deze pakt de begeleiding verder op en zal gemotiveerd aangeven bij de werknemer in hoeverre hij het advies overneemt in zijn eigen advisering. De eerste bedrijfsarts blijft in principe de begeleidende arts.

Voor de uitvoering van de second opinion hanteert SANACARE in ieder geval de volgende onderdelen:

  • een telefonisch intake, waarbij u met de SANACARE arts bespreekt wat de aanleiding is voor uw aanvraag m.b.t.. de second opinion.
  • verzameling van relevante medische gegevens.
  • een gesprek met onze arts op een van de SANACARE locaties.
  • schriftelijke rapportage van de bevindingen, inclusief advies met bijbehorende oplossingsrichting(en).
  • afsluitend gesprek met de SANACARE arts om het rapport met u te bespreken.

Na afronding van dit proces kunt u de schriftelijke rapportage van SANACARE meenemen om met uw eigen bedrijfsarts te bespreken.

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/second-opinion

https://www.arboned.nl/nieuws/20180328-hoe-werkt-de-second-opinion-bij-een-bedrijfsarts