UWV beslissingen

Bezwaarprocedure in relatie tot UWV beslissingen

Wanneer u, uw werknemer of uw cliënt niet volledig is hersteld na twee jaar ziekte, zal het UWV de arbeidsongeschiktheidssituatie van betrokkene beoordelen. Wanneer blijkt dat u, uw werknemer of cliënt niet (volledig) terug kan keren naar het werk, kan betrokkene een aanvraag voor een uitkering indienen.

UWV beslissingen m.b.t. WIA uitkering

Wanneer u, uw cliënt of werknemer door (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid een WIA uitkering aanvraag indient bij het UWV, dan zijn er twee uitkomsten mogelijk:

  • Het UWV besluit een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) uitkering toe te kennen
  • Het UWV besluit een Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) uitkering toe te kennen.

Het UWV geeft daarbij het volgende aan:

WIA is de uitkering die u kunt aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 

 

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

– WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt mogelijk WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken.

– IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt mogelijk IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt.

Voor zowel werknemer als werkgever zijn de gevolgen van een WGA uitkering anders dan wanneer het UWV besluit een IVA uitkering toe te kennen. De financiële gevolgen voor een werkgever in het geval van een WGA toekenning zijn groter, dan wanneer een werknemer een IVA uitkering krijgt toegekend. Ook voor de werknemer kan een WGA uitkering financieel minder gunstig uitvallen, dan wanneer betrokkene een IVA uitkering krijgt toegekend.

Belangrijke onderdelen bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zijn de volledigheid van het dossier en de mate waarin werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Op basis van deze informatie kan een verzekeringsgeneeskundige en arbeidsgeneeskundige een  arbeidsongeschiktheidsbeoordeling uitvoeren.

Het UWV kan, bij de beoordeling over de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer of ten aanzien van de mogelijkheden tot het verrichten van loonvormende arbeid door betrokkene, tot een andere conclusie komen dan u verwacht had. De beoordeling van het UWV kan de volgende consequenties hebben:

  • Loonsanctie
  • Geen uitkering
  • Gedeeltelijke uitkering
  • Volledige uitkering

Indien u, uw cliënt of uw werknemer zich niet kan vinden in de loonsanctie die wordt opgelegd, of u herkent zich niet in de conclusies van de beoordeling door het UWV, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het UWV. Het is zowel voor werkgever als werknemer cruciaal dat een bezwaar gegrond wordt verklaard. Daarvoor is de inzet van specifieke experts vereist, zoals de medische adviseurs van SANACARE.

De medische adviseurs van SANACARE kunnen u ondersteunen bij de medische aspecten, die van groot belang zijn in een bezwaarprocedure. Wanneer een bezwaar in eerste instantie niet gegrond wordt verklaard, heeft u het recht om hiertegen in beroep te gaan. Bij het geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren van een bezwaar of beroep worden de kosten gedeeltelijk vergoed door het UWV.

https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-wia-uitkering/bijna-2-jaar-ziek-wia/detail/wat-betekenen-wia-wga-iva

https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/bezwaar-maken-tegen-een-beslissing.aspx